ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

ประมวลรัฐนิยม และ ระเบียบวัฒนธรรมแห่งชาติ

SOLD OUT
฿0.00
โดย กรมโฆษณาการ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 69 หน้ารัฐบาลปัจจุบัน อันมีท่านนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะสร้างเสริมความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติไทย ให้รุ่งเรืองมั
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือในตู้ส่วนตัว(ไม่ขายครับ)
  • รหัสสินค้า : 004186

รายละเอียดสินค้า ประมวลรัฐนิยม และ ระเบียบวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย กรมโฆษณาการ ปกอ่อน กระดาษธรรมดา หนา 69 หน้า

รัฐบาลปัจจุบัน อันมีท่านนายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะสร้างเสริมความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติไทย ให้รุ่งเรืองมั่นคงสมกับที่เป็นอารยประเทศ และอารยชาติหนึ่งในโลก และได้พยายามปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายสำเร็จลุล่วงไปหลายประการ ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็ยังอีกหลายอย่าง อันเป็นที่ตระหนักแก่ประชาชาวไทยโดยทั่วไป ดังเช่นการปฏิบัติการป้องกันการรุกรานของฝรั่งเศสจนประสพชัยชะนะอันใหญ่หลวง และผลสำเร็จในการปรับปรุงเส้นเขตต์แดนด้านอินโดจีน ฝรั่งเศสให้เป็นไปตามธรรมชาติและความยุตติธรรม ซึ่งยังให้ไทยได้ดินแดนเดิมบางส่วนกลับคืนมา ผลสำเร็จทั้งนี้เป็นเกียรติประวัติแห่งชาติไทยซึ่งเราจะลืมเสียไม่ได้

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กำหนดวิธีการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยการจัดให้มีรัฐนิยมบ้าง คำชักชวนของรัฐบาลบ้าง และคำวิงวอนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้าง ซึ่งเป็นไปตามลำดับโดยสมควรแก่กาละ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นสำระสำคัญแห่งความเจริญก้าวหน้า และเป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติศักดิ์อันสูง ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องเอาใจใส่และปลูกฝังคุณลักษณะอันเแสดงวัฒนธรรมให้สมแก่การเป็นอารยชนในปัจจุบัน คู่ขนานกันไปกับความเป็นอารยประเทศและอารยชาติ

บรรดารัฐนิยมก็ดี คำชักชวนของรัฐบาลและของท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีที่เกี่ยแก่วัฒนธรรม จึงพึงถือเป็นประเพณีนิยมประจำชาติ ซึ่งชาวไทยทุกคนพึงพร้อมใจกันปฏิบัติตาม เป็นการร่วมมือสนับสนุนรัฐบาล เพราะการฟื้นฟูวัฒนธรรมแห่งชาติจักสำเร็จเป็นผลแท้จริงได้ ก็ต้องอาศัยชาวไทยทุกคนเอาใจใส่ศึกษาและกระทำตามโดยพร้อมเพรียงเป็นเอกฉันท์

เวลานี้ รัฐบาลได้ประกาศรัฐนิยมถึง ฉะบับที่ 10 และยังได้ประกาศคำชักชวนของรัฐบาลเกี่ยวแก่การฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติไทย อีกทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำขอร้องเกี่ยวแก่การพะนันตามสาธารณสถาน และเกี่ยวแก่การตกแต่งร่างกายของพี่น้องสตรีไทย ซึ่งล้วนเป็นระเบียบการอันพี่น้องชาวไทยทุกคนพึงต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาและค้นหา กรมโฆษณาการจึ่งได้นำบรรดารัฐนิยม คำชักชวนและคำวิงวอนของรัฐบาลทั้งมวลที่เกี่ยวแก่การฟื้นฟูวัฒนธรรมแห่งชาติเท่าที่ได้ประกาศแล้วมารวบรวมไว้ในแห่งเดียวกัน และพิมพ์เป็นสมุดเล่มนี้ขึ้น สำหรับแจกจ่ายเผยแพร่แก่พี่น้องชาวไทยผู้หวังความวัฒนาถาวรของชาติได้อาศัยเป็นสมุดคู่มือสืบไป ...กรมโฆษณาการ 30 พฤษภาคม 2484

สารบาญ
-ประมวลรัฐนิยม
-ความนำ
-สุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวแก่รัฐนิยม
-แถลงการณ์เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีให้ประกาศรัฐนิยมให้ใช้ทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติ
-คำชักชวนของรัฐบาลเรื่อง ขอให้พี่น้องชาวไทยร่วมใจกันพยายามปฏิบัติตามรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ด้วยดี
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 1 เรื่องการใช้ชื่อประเทศ ประชาชนและสัญชาติ
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 2 เรื่องการป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 3 เรื่องการเรียกชื่อชาวไทย
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 5 เรื่องให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภค ที่มีกำเนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทย
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 6 เรื่องทำนองและเนื้อเพลงชาติ
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 7 เรื่องชักชวนให้ชาวไทยร่วมกันสร้างชาติ
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 8 เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี
ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่10 เรื่องการแต่งการของประชาชนขาวไทย

ระเบียบวัฒนธรรมแห่งชาติ
-พระราชบัญญัติบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช 2483
-คำชักชวนของรัฐบาลเรื่อง ฟื้นฟูวัฒนธรรมแห่งชาติไทย
-คำขอร้องของนายกรัฐมนตรีเรื่อง การพะนันตามถนนหนทางและสาธารณสถาน
-คำวิงวอนของนายกรัฐมนตรีฝากไว้แก่พี่น้องสตรีไทยเรื่อง การแต่งกาย
-คำปฏิสันถารของนายกรัฐมนตรีแก่มวลสตรีไทยบรรดาที่ปฏิบัติตามคำวิงงวอนเรื่อง การแต่งกาย
-แจ้งความสำนักพระราชวังที่ ๑๐/๒๔๘๔ เรื่อง การแต่งกายของสตรีไทย ที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานพระราชพิธีและเข้าในเขตต์พระบรมมหาราชวัง
-คำชี้แจงของกรมสาธารณสุขเรื่อง ควรสวมรองเท้าเพื่ออนามัย
-สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๑๖/๒๔๘๒ เรื่อง ส่งเสริมการทำบ้านเรือนของราษฎร
-คำชี้แจงของกรมประชาสงเคราะห์เรื่อง การสวมหมวก