ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

วิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูสู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ครูเฉลย ศุขะวณิช

SOLD OUT
ผลงานของ ไพโรจน์ ทองคำสุก ปกแข็ง กระดาษปอนด์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 โดย สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร หนา 300 หน้า เล่มใหญ่ขนาด 215x300 มม. พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำ เป็นรูปท่ารำต่างๆและอื่
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชประวัติ,พระประวัติ,ชีวประวัติ
  • รหัสสินค้า : 013969

รายละเอียดสินค้า วิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูสู่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ครูเฉลย ศุขะวณิช

ผลงานของ ไพโรจน์ ทองคำสุก ปกแข็ง กระดาษปอนด์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2545 โดย สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร หนา 300 หน้า เล่มใหญ่ขนาด 215x300 มม. พร้อมภาพประกอบสี่สีและขาวดำ เป็นรูปท่ารำต่างๆและอื่นๆ

***สภาพใหม่ยังไม่เคยเปิดอ่าน***

"คำประกาศเกียรติคุณ 
นางเฉลย ศุขะวณิช เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๗ เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนและออกแบบนาฏศิลป์ไทย แห่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร เป็นศิลปินอาวุโส ซึ่งมีความรู้ความสามารถสูงในกระบวนท่ารำทุกประเภท เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนเก่าและยังได้สร้างสรรค์และประดิษฐ์งานด้านนาฏศิลป์ขึ้นใหม่มากมายหลายชุดซึ่งกรมศิลปากรและวงการนาฏศิลป์ทั่วประเทศได้ถือเป็นแบบฉบับของศิลปะการร่ายรำสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ทางราชการได้มอบหมายให้เป็นผู้วางรากฐานจัดสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงขั้นปริญญา นิเทศการสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกสาขาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์แก่นักศึกษามาตลอดเวลากว่า ๔๐ ปี ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สถานศึกษาและสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้มีความเมตตาเอื้ออารี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและงานศิลป์อย่างต่อเนื่องจนสามารถแสดงให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกพระราชอาณาจักร ได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางเฉลย ศุขะวณิช สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๐

..งานด้านนาฏศิลป์โขน-ละคร นับเป็นศิลป์บริสุทธิ์ที่มีคุณค่ายิ่งในลักษณะเป็นนามธรรม...
คุณครูเฉลย ศุขะวณิช เป็นครูนาฏศิลป์ท่านหนึ่งที่มีคุณลักษณะของความเป็นครูผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์โขน-ละคร ไว้อย่างอเนกอนันต์ ผลงานต่างๆ ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับสืบทอดต่อๆกันมา
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานของคุณครูเฉลย ศุขะวณิช ศิลปินแห่งชาติไว้ครบถ้วนพร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบความเป็นครูไทยโบราณ ซึ่งมีลักษณะการถ่ายทอดเฉพาะตัว ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยที่มีคุณค่ายิ่ง..."