ร้านหนังสือเก่า สยามบุ๊คดอทเน็ต Siambook.net : The Name for Quality Usedbooks ร้านสุหนังสือเก่า , ร้านหนังสือมือสอง , ร้านหนังสือหายาก , ร้านหนังสือออนไลน์ , มานี มานะ , สามเกลอ , รับซื้อหนังสือ ให้ราคายุติธรรม

บทความ

สารบาญ ของหนังสือพิมพ์สยามประเภทฯ เล่มสี่ปีที่สี่ครึ่งปี

28-11-2555 16:11:21น.

สารบาญบอกเรื่องต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุสยามประเภทสุนทโรวาทพิเศษ ในเล่มสี่ปีที่สี่ครึ่งปี

กศร.กุหลาบ เป็นบุคคลที่มีความคิดก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย ทำให้ถูกเพ่งเล็งจากทางการในสมัยนั้น(รัชกาลที่ 5) ซึ่งอุดมไปด้วยเจ้านาย เชื้อพระวงศ์เป็นจำนวนมาก แต่ละพระองค์ก็มีทั้งที่ดีจริง และ ถือดี ปะปนกันอันเป็นธรรมดาของมนุษย์ ยังความลำบากในการดำเนินชีวิตและการทำงานของ  กศร.กุหลาบ ซึ่งตามศักดินาแล้วจัดได้ว่าเป็นไพร่ธรรมดา เป็นอย่างยิ่ง

หนังสือสยามประเภท เป็นงานที่มีชื่อเสียงของ กศร.กุหลาบ ปัจจุบันหาอ่านได้ยาก มีอยู่ตามห้องสมุดเก่าแก่ หรือหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งอยู่ในห้องสมุดส่วนบุคคล แต่เข้าถึงเพื่อค้นหาข้อมูลได้ยาก ทางร้านได้มีไว้เป็นสมบัติอยู่ 1 เล่ม เป็นฉบับรวมเล่มและสภาพเก่าแก่ผุพังเต็มทนแต่ยังพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้จัดทำสารบาญ ของหนังสือเล่มดังกล่าวขึ้นมาไว้เผยแพร่ เผื่อที่ใครผู้ใคร่ศึกษาเรื่องราวในอดีต จะได้พอเป็นประโยชน์ได้บ้าง

น.น.

 

สารบาญบอกเรื่องต่าง ๆ 
ในเล่มสี่ปีที่สี่ครึ่งปี 
สำหรับที่จะได้ ติดต่อท้ายรวมเข้าเปนเล่นเดียวกัน 
เมื่อจะรวบรวมเย็บเข้าเล่มใหญ่ 
ในเล่ม  ๔ หรือปีที่ ๔ มี ๖ เดือน 
ตั้งแต่ตอนที่๑ ถึงตอนที่ ๒๔ 
ครึ่งปีรวม ๒๔ เล่มเล็กรวมเย็บเปนเล่มใหญ่เล่ม ๑ 
มีข้อความว่าดั่งนี้คือ 

      น่า(หรือหน้าที่)
คำนำสยามประเภทปีที่ ๔ มีชี้แจงว่าจะแสดงเรื่องต่าง ๆ   ๑
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจ้าวอยู่หัวปัตยุบันนี้   ๕
พระบรมราโขวาทพระบาทสมเด็จพระจ้าวอยู่หัวปัตยุบันนี้  ๕
พระมหากระษัตริย์ฝ่ายเหนือสร้างวัดสำคัญ ๆ   ๑๘
ต้นเหตุเกริ่นบันไดนาคเชิญพระศพขึ้นเบญจา   ๓๑
ต้นเหตุเชิญพระบรมธาตุสู่พระเมรุท้องสนามหลวง   ๒๙
จะไม่พระราชทานเพลิงพระบรมศพ ๆ จะทิ้งน้ำเสีย   ๒๖
อานามสยามยุทธไทย์ไปรบกับญวนเปนศึกใหญ่   ๓๓
ข่าวโทรเลขมาจากประเทศยุโหรป    ๔๔
คำฉันท์ถามปัญหาพิเศศอยู่ก่อนน่า ๔๓ ขึ้นไป   ๔๓
คำกาพย์ชมสุนทโรวาท ๒๕ ข้อ     ๔๓
กุมาโรวาท ๙ ข้อว่าด้วยวิธีผู้จะเปนอธิบดีน่าที่ต่าง ๆ   ๔๔
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน    ๖๘
ข่าวโทรเลขมาจากประเทศยุโหรป    ๘๒
คำถามคำตอบสำเร็จโทษหม่อมไกรสร    ๘๗
ต้นเหตุพระจ้าวแผ่นดินกรุงเก่าสร้างวัดสำคัญ ๆ   ๑๐๐
อานามสยามยุทธไทย์ ไปรบกับญวน    ๑๑๔
ข่าวโทรเลขมาจากประเทศยุโหรป     ๑๒๖
ถามตระกูลพระยาประกฤษณุรักษ์ ( ยัง ) บางยี่ขัน   ๑๒๗
ตอบตระกูลพระยาประกฤษณุรักษ์ ( ยัง ) บางยี่ขัน   ๑๒๗
คำถามหีบไม้แดงเปนเครื่องยศจ้าวนาย    ๑๒๘
คำตอบหีบไม้แดงเปนเครื่องยศจ้าวนาย    ๑๒๙
โคลงแลศักระวาท์ถามประตูป่าออกทัพที่วัดเฉลิม   ๑๒๙
คำตอบประตูป่าโขลนทะวารวัดเฉลิมพระเกียรติ์   ๑๓๑
โคลงแลกลอนถามต้นเหตุทองคำเปลว    ๑๓๒
คำตอบต้นเหตุทองคำเปลวมีขึ้นในโลกย์    ๑๓๔
ต้นเหตุสร้างตะภานถ่านในกรุงเทพฯ    ๑๓๖
ข่าวราชการสยามในกรุงลอนดอน    ๑๓๗
โคลงถามพระเจดีย์กลางน้ำเมืองสมุทร์ปราการ   ๑๓๘
คำตอบสร้างพระเจดีย์กลางน้ำเมืองสมุทร์ปราการ   ๑๓๙
คำฉันท์ถามบำเหน็จคืออะไรบำนาญคืออะไร   ๑๔๑
คำตอบบำเหน็จบำนาญโดยพิศดาร    ๑๔๒
ข่าวจ้าวลาวหลวงพระบางไปกรุงปารีศ    ๑๔๗
ข่าวจ้าวเฃมรไปกรุงปารีศ     ๑๔๗
อานามสยามยุทธไทย์ไปรบกับญวน    ๑๕๒
ข่าวโทรเลขเรื่องจีนกับผรั่งรบกัน     ๑๕๘
คำถามประวัติเจ้าพระยาใหม่ทั้งสอง    ๑๕๗
คำตอบล่วงน่าก่อนตอนต้น     ๑๖๐
ประวัติเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์บท ๑    ๑๖๑
ประวัติเจ้าพระยาสุริวงศ์วัฒนศักดิ์บท ๒    ๑๖๓
โคลงแลกลอนคำถามอักษรจารึกแผ่นศิลาวัดธาตุ   ๑๒๔
คำตอบอักษรจารึกแผ่นศิลาวัดธาตุฝั่งแม่น้ำโขง   ๑๗๘
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน    ๑๘๕
ข่าวโทรเลขประเทศยุโหรป     ๑๙๐
เลื่อนกรมขุนสามกรม      ๑๙๒
ตั้งกรมหมื่นหนึ่งกรม      ๑๙๓
ตังหม่อนจ้าวเปนพระองค์จ้าว ๔ องค์    ๑๙๓
ตั้งเจ้าพระยาใหม่ทั้งสอง     ๑๙๔
พระราชทานเครื่องยศเจ้าต่างกรมพระองค์จ้าว   ๑๙๔
พระราชทานเครื่องยศเจ้าพระยาทั้งสอง    ๑๙๖
พระราชทานเครื่องยศหม่อมจ้าวทั้งสอง    ๑๙๗
พระประวัติกรมขุนสรรพสิทธิประสงค์    ๑๙๗
พระประวัติกรมขุนสมมตอมรพันธ์    ๑๙๙
พระประวัติกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา    ๒๐๑
พระประวัตกรมหมื่นนครไชศรีสุรเดช    ๒๐๓
ข่าวต่างประเทศฝรั่งเศศและเฃมร    ๒๐๓
ศักระวาท์ถามประวัติพระจ้าวตาก    ๒๐๕
คำตอบคำถามประวัติพระจ้าวตาก    ๒๐๗
คำฉันท์ถามประวัติพระพุทธนรสีห์    ๒๐๗
คำตอบคำถามประวัติพระพุทธนรสีห์    ๒๐๙
อานามสยามยุทธไทย์ไปรบกับญวน    ๒๑๐
ข่าวต่างประเทศพระจ้าวแผ่นดินจีนหนีข้าศึก   ๒๒๐
โคลงถามต้นเหตุคะณะโคลงฉันท์    ๒๒๓
คำตอบต้นเหตุคะณะสัมผัศ     ๒๒๔
คำฉันท์บท ๒๔ ถามตั้งพระราชาคะณะเปนฤกษ์   ๒๒๖
คำฉันท์บท ๑๒ ถามต้นเหตุพระราชาคะณะ    ๒๒๗
คำฉันท์บท ๑๑ ถามต้นเหตุตั้งพระราชาคะณะ   ๒๒๘
คำฉันท์บท ๑๐  ถามต้นเหตุตั้งพระราชาคะณะ   ๒๒๙
อินทรวีเชียรฉันท์ถามต้นเหตุตั้งพระราชาคะณะ   ๒๒๙
สุรางคนางถามต้นเหตุตั้งพระราชาคะณะ    ๒๒๙
ลิลิตถามต้นเหตุตั้งพระราชาคะณะ    ๒๒๙
คำตอบตั้งพระราชาคะณะเปนฤกษ์ก่อน    ๒๓๐
แห่พระสงฆ์ไปวัดเบญจมบพิตร     ๒๓๙
ข่าวขุนนางไทย์ฉ้อเงินหลวงสามแสนบาท    ๒๔๔
ข่าวขุนนางไทย์ฉ้อเงินหลวง ๒๙๐๐ บาท    ๒๔๕
อานามสยายุทธไทย์ไปรบกับญวน    ๒๔๖
คำถามประวัติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๕ รัชกาล   ๒๕๕
คำตอบประวัติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๕ รัชกาล   ๒๕๕
ประวัติพระยาราชรองเมือง (ลบ) พระยาวุฒิการ (คลี่)   ๒๖๐
ประวัติเจ้าจอมมารดาเกษในกรมหมื่นพิศาล   ๒๖๔
โคลงถามถึงโคลงท่านศรีปราชญ์กรุงเก่า    ๒๗๒
ข่าวโทรเลขประเทศยุโหรปว่าด้วยการต่าง ๆ   ๒๗๓
ข่าวราชการมาจากกรุงสะเปนประเทศยุโหรป   ๒๗๕
อานามสยามยุทธไทย์ไปรบกับญวน    ๒๗๗
พระฤกษเปิดทางรถกลไฟสายนครราชสิมา    ๒๙๕
รายงานการสร้างทางรถกลไฟ     ๒๙๗
พระราชดำหรัศตอบการเปิดทางรถกลไฟ    ๓๐๑
พระราชดำหรัศในรัชกาลที่ ๑ ทรงกับเจ้าพระยาละคร   ๓๐๔
คำถามเรื่องอั้งยี่ตั้วเฮียหัวเมือง     ๓๑๔
คำตอบเรื่องอั้งยี่ตั้วเฮียเมืองจันทรบุรี    ๓๑๖
ลำดับวงศ์ตระกูลเจ้าพระยาพลเทพ(ฉิมโจโฉ)   ๓๒๓
ข่าวต่างประเทศโปรตุเคศกับสะเปนจะวิวาทกัน   ๓๒๕
ข่าวเมืองจีนวุ่นวายในการศึก     ๓๒๗

ข่าวโทรเลขมาจากประเทศยุโหรป ๓๓๐
โคลงเจ๊สัวเด็กให้พรสยามประเภทอายุได้ ๔ ขวบ ๓๓๒
กลอนชมโฉมเอดิเตอร์สยามประเภท ๓๓๔
กลอนถามเรื่องอไรคิดไม่ออก ๓๓๕
ประวัติ์สมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐ์ ๓๓๖
ประวัติ์เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ๓๖๘
สมเด็จพระวันรัต (แดง) ถึงมรณภาพ ๓๗๑
ราชทูตออศเตรียเข้าเฝ้ากรุงสยาม ๓๗๒
เพลิงไหม้ ในคลองบางกอกใหญ่ ๓๗๒
คำถามพระราชสาส์นรัชกาลที่ ๕ กรุงเทพฯ ๓๖๘
คำตอบพระราชสาส์นรัชกาลที่ ๕ กรุงเทพฯ ๓๖๘
คำอธิบายพระราชสาส์นแลพระราชหัตถ์เลขา ๓๗๕
รายงานการจับหม่อมไกรสรมาชำระ ๓๗๘
จ้าวฟ้าอาภรณ์ถูกขังสิ้นพระชนม์ในที่ขัง ตัวเลขแหว่งไป
พระราชนิพนธ์รัชการที่ ๓ ว่าด้วยบุตรพระยามหาเทพฯ ตัวเลขแหว่งไป
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๓๙๔
ธรรมเนียมถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้ง ๕ รัชกาลอย่างที่ถูกต้องตามราชประเพณีโบราณ ๔๐๘
ตัดผมเปียไว้ผมไทย์ได้พานทองทั้ง ๕ รัชกาล ๔๒๐
ปล้นในกำแพงพระนครกรุงเทพฯ ๔๒๖
ผู้ร้ายฆ่าฝรั่งตายที่เมืองราชบุรี ๔๒๘
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๔๓๑
พระรูปสมเด็จพระบรมราชินีนารถอังกริษ ๔๓๙
พระบรมราชประวัติสมเด็จพระบรมราชินีอังกริษ ๔๔๐
แห่พระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีอังกริษ ๓๕๗
ต้นเหตุโขลนทวารประตูป่าออกทัพทั้ง ๓ รัชกาล ๓๕๘
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๓๖๓
หนังสือเสนาบดีญวนถึงเสนาบดีไทย์ในรัชกาลที่๕ ๔๓๒
หนังสือเสนาบดีไทย์รัชกาลที่ ๕ ถึงเสนาบดีญวน ๔๗๗
ราชทูตญวนเข้ามาถึงกรุงเทพฯ ๔๘๐
พระราชสาส์นญวนถึงไทย์ ๔๘๔
บาญชีเครื่องมงคลราชบรรณาการญวนให้ไทย์ ๔๘๗
บาญชีนางญวนเข้ามากรุงเทพฯ ๔๘๘
บาญชีชื่อเครื่องศาสตราวุทธในเรือไฟญวน ๔๙๐
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๔๙๑
หนังสือเสนาบดีกรมท่ารัชกาลที่ ๕ ตอบญวน ๔๙๑
พระราชสาส์นกรุงสยามที่ ๕ ตอบจ้าวแผ่นดินญวน ๕๑๔
พระราชสาส์นกรุงสยามที่ ๕ ถึงพระชนนีญวน ๕๑๖
ต้นเหตุพระจ้าวแผ่นดินลอดประตูช่องกุฎ ๕๑๘
ต้นเหตุพระจ้าวแผ่นดินสรงน้ำพระศพจ้าววังน่า ๕๒๐
รูปสมเด็จพระสังฆราช(ด่อน)ปั้นไว้ที่วัดพลับ ๕๒๑
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๕๒๓
แห่พระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีอังกริษ ๕๓๕
หนังสือเจ้าพระยาภาณุวงศ์กรมท่าตอบญวน ๕๓๙
ประวัติพระยาราชมนตรี(ภู่)ในรัชกาลที่๓ ๕๔๕
ต้นเหตุเมืองเลยแลเมืองแก่นท้าวขึ้นแก่ใคร ๕๕๕
ข่าวเบตเล็ดต่างต่างน่า๕๗๓,น่า๕๗๔, ๕๕๘
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๕๕๙
ตั้งพระราชาคะณะแลพระครู ๕๗๕
การวิวาหะมงคลพระจ้าวลูกยาเธอแลหม่อมจ้าว ๕๗๘
เลี้ยงโต๊ะการวิวาหะมงคลวังบุระพาภิรมย์ ๕๗๙
ต้นเหตุจ้าวต่างกรมกั้นพระกลดยอดพรหมสี่น่า ตัวเลขแหว่งไป
ต้นเหตุหม่อมจ้าวนั่งเสลี่ยงแลแคร่ ตัวเลขแหว่งไป
พงศาวดารซันดาวิศพิศดาร ๕๘๓
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๕๙๙
ข่าวต่างประเทศเรื่องจีนกับฝรั่ง ๖๑๖
ประวัติพระยาวิชิตณรงค์(ทรัพ)อยู่น่าต้นเหนือน่า ๖๐๗
แจกมรฎกควินวิกตอเรียอังกริษอยู่เหนือน่า ๖๐๗
พระรูปควินวิกตอเรียอังกริษอยู่ในท้องพระโรงไทย์ ๖๐๘
คำถามถูกเฆี่ยนเจียนตายจึ่งได้พานทอง ๖๑๑
คำตอบประวัติพระยาอนุรักษ์ถูกเฆี่ยนได้พานทอง ๖๑๓
พงศาวดารซันดาวิศกล่าวจนจบเรื่อง ๖๑๘
ข่าวพระยาทิพย์โกษา(สิงหโต)ออกหวย ๖๓๐
ข่าวประหารชีวิตรนักโทษฆ่าพระสงฆ์ ๖๓๐
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๖๓๑
ข่าวโทรเลขต่างประเทศ ๖๔๓
ต้นเหตุพวกญวนวัดเลียบสามเพงบางโพมาอยู่กรุงเทพฯเปนเดิม ๖๔๘
อานามสยามยุทธว่าด้วยไทย์ไปรบกับญวน ๖๖๓
ข่าวต่างประเทศว่าด้วยฝรั่งกับจีนวิวาทกัน ๖๗๕
คนไม่หัวประจบเอาตัวรอดตลอดชีวิตรได้มีตัวอย่าง ๖๘๐
พระราชนิพนธ์รัชกาลที่๔ตอบพม่า ๖๗๙
ข่าวราชการสยามในกรุงเทพฯ ๗๐๓
ข่าวต่างประเทศ ๗๐๘
ข่าวลครไทยไปเล่นประเทศยุโหรป ๗๐๘
ข่าวเมืองจีน ๗๐๙
คำถามประวัติเจ้าพระยามหินทร์แลเจ้าพระยานรรัตน์ ๗๑๒
คำตอบประวัติท่านเจ้าพระยามหินทร์โดยพิศดาร ๗๑๓
บาญชีชื่อบุตรหลานท่านเจ้าพระยามหินทร์ ๗๓๓
ตั้งเมืองใหม่ชื่อเมืองธัญญะบุรี ๗๓๙
แต่งกายปลอมเปนทหารต้องติดคุกหรือปรับเงิน ๗๔๐
ข่าวเมืองจีนเกิดเพลิงไหม้ในพระราชวังกรุงปักกิ่ง ๗๔๐
ข่าวต่างประเทศต่างๆ  ๗๔๑
ข่าวราชการพม่าพระราชบุตรจะฆ่าพระราชบิดา ๗๔๔
ธรรมเนียมพม่ารับราชทูตอังกริษอย่างนักโทษ ๗๕๗
รายงานราชการพม่ากรุงอังวะ ๗๖๘
พระภิกษุสงฆฝรั่งเข้ามาในกรุงเทพฯ ๗๗๕
ข่าวดาวหางมีสามหางเห็นในทวีปแอฟริกา ๗๓๗
ข่าวประหลาดในประเทศยุโหรป ๗๗๗
ข่าวเมืองจีนจะเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ๗๗๘
ข่าวเมืองจีนรบกันกับฝรั่ง ตัวเลขแหว่งไป
คำนำเอดิเตอร์ว่าด้วยพงศาวดารไทย์หลายอย่าง ๗๘๔
ต้นเหตุผู้หญิงมีบรรดาศักดิ์เสมอเสนาบดี ๗๙๓
คำอธิบายเอดิเตอร์ว่าด้วยเรียกชื่อผู้มีบุญ ๗๙๖
วงศ์ตระกูลหลวงจินดารักษ์(จันทร์) ๘๐๓
นำเครื่องยศไปขายได้เงินมาทำวัดหมด ๘๐๘
ประวัติขุนหลวงพระยาไกรสีห์(เปล่ง)ถึงแก่กรรม ๘๑๒
ข่าวต่างประเทศ ๘๑๙
ข่าวโทรเลข ๘๒๐
ศักรวาท์ถามเรื่องราชทูตกรุงเปอร์เซีย ๘๒๔
คำตอบเรื่องราชทูตเปอร์เซียเฝ้าพระจ้าวแผ่นดินกรุงเก่า ๘๒๔
ข่าวเรือกลเหาะไปในอากาศได้ ๘๕๒
ข่าวฝรั่งเศศต่อเรือรบใหญ่กว่าแต่กอน ๘๕๓
ข่าวคนเหาะได้ไปด้วยลูกบาลูน ๘๕๔